Center for Interdisziplinary Research
 
 

Cooperation Group
The case as focus of professional work

October 1, 2008 – March 30, 2009

Convenors

Jörg Bergmann

Jörg Bergmann
Bielefeld

Ulrich Dausendschön-Gay

Ulrich Dausendschön-Gay
Bielefeld

Ludger Hoffmann

Ludger Hoffmann
Dortmund

Thomas-Michael Seibert

Thomas-Michael Seibert
Frankfurt am Main

Ulrich Streeck

Ulrich Streeck
Rosdorf

Fellows

Jörg Frommer

Jörg Frommer
Magdeburg

Kent Lerch

Kent Lerch
Frankfurt am Main

Thomas Scheffer

Thomas Scheffer
Berlin

Susanne Uhmann

Susanne Uhmann
WuppertalPrint
ZiF - Center for Interdisciplinary Research - Homepage > Overview of ZiF Fellows >