Center for Interdisziplinary Research
 
 

ZiF Cooperation Group

The case as focus of professional work

October 2008 - March 2009

Convenors: Ulrich Dausendschön-Gay (Bielefeld), Jörg Bergmann (Bielefeld), Ludger Hoffmann (Dortmund), Thomas-Michael Seibert (Frankfurt/Main), Ulrich Streeck (Rosdorf)

Convenors

Jörg Bergmann

Jörg Bergmann
Bielefeld | GER

Ulrich Dausendschön-Gay

Ulrich Dausendschön-Gay
Bielefeld | GER

Ludger Hoffmann

Ludger Hoffmann
Dortmund | GER

Thomas-Michael Seibert

Thomas-Michael Seibert
Frankfurt am Main | GER

Ulrich Streeck

Ulrich Streeck
Rosdorf | GER

Fellows

Jörg Frommer

Jörg Frommer
Magdeburg | GER

Kent Lerch

Kent Lerch
Frankfurt am Main | GER

Thomas Scheffer

Thomas Scheffer
Berlin | GER

Susanne Uhmann

Susanne Uhmann
Wuppertal | GER























Print
ZiF - Center for Interdisciplinary Research - Homepage > Overview of ZiF Fellows >