Universität Bielefeld

© Universität Bielefeld

سلام

 

ما إز پروژه فلام هستيم، ( فلام ) اين يك نام كوتاه به جاي (آمبولانس

.است ( Flüchtlings-Ambulanz ) پناهندگان

 

ما كدام وظايف را در فلام داريم ؟

.اين را برايت حالا تشريع ميكنم

 

بعضاً وقتها مردم مجبور هستند كه وطن خود را رحا كنند، و در يك كشور ديگر

.برن

 

بعضاً وقتها أطفال تنها به جرمني ( ألمان ) مياين

خيلي بچه ها و دختر ها احساس خوب ندارند

يگام وقت احساس مرضي دارند، ويا غمگين هستند

يا فكر زياد ميكونند، وَيَا خوب خواب كرده نميتواند

 

ما چي ميكونيم ؟

ما روانشناس ها هستيم

ما ميخواهم تو را كمك كنيم ما مشوره ميكنيم يك مشوره مثلا يك پرورش است ما كفتگو ميكنيم و نظر ميدهيم

 

چي اتفاق افتاده ؟

ما چي ميتوانيم بكنيم ؟

چگونه میتوان آن را بهتر كرد؟

 

ما روانشناس ها يك قانون داريم كه تو هر چيز به ما ميگي ما اجازه نداريم ان را به

(پوليس Polizei, يوگند امت Jugendamt, بتخايه Betreuer )

بگويم

 

كي ها ميتوانند به طرف ما بایيند؟

تو زير زن ١٩ هستي ؟

تو از كدام كشور ديگر به المان امدي؟

تو تنها به ألمان امدي بدون والدين؟

بلي؟ خي ميتواني به طرف ما بيايي

چطور ميتوانم يك ترمين بگيرم ؟

چطور ميتواني به طرف ما بيايي؟

اول بايد يك ترمين بگري

 

(Betreuer) تو ميتواني هم به بتخايه

(Flam) بگويی كه من ميخواهم پيش فلام

برم

باز ميتواند بتخايه تو به ما زنگ بزن و يك ترمين بگيره

( WhatsApp ) ويا تو به ما زنگ بزني يا به وتسسپ

ما( WhatsApp)به ما يك پيام روان كوني باز ما به تو زنگ ميزنيم نمبر وتسسپ

0171 7634 237 است

 

بتخايه من هم همراهي من ميايد؟

 

( Betreuer ) تو ميتواني همراهي بتخايه

.بيايه أو به تو راه را نشان ميدهد

 

تو ميتواني بگويي كه من تنها ميروم و ميخواهم تنها همراهي روانشناس صحبت كنم اين كدام مشكل نيست كه تو تنها ميخواهي بيايي

 

كجا موقيعت داريد؟

 

ما در دانشكاه بيليفيلد هستم

( Straßenbahn ) تو ميتواني همراهي ريل

بيايي

 

ما همراهي تيلفون به تو راه را نشان میدهیم